Programy

Opublikowano: piątek, 26, wrzesień 2014 Przemo

Programy realizowane

w Przedszkolu Miejskiem nr 8 w Będzinie

   Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5000 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Celem jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Działania prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji stanowią ważny element prac prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, służących kompleksowemu wspomaganiu szkół i placówek oświatowych.

„Modelowanie twórczej aktywności dzieci poprzez działania plastyczne” - program własny

    Program dotyczy problemu modelowania twórczej aktywności dzieci poprzez działania plastyczne. Twórcza aktywność dziecka wynika z potrzeby wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć i przeżyć, stanowi ona „potrzebę biologiczną, której zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu. Dziecko charakteryzuje się wrodzoną potrzebą poznawania świata i odkrywania go, ponadto znamionuje go ogromna dociekliwość  w zadawaniu pytań i swoisty upór  w działaniu i poznawaniu.
      Patrząc na rozwijanie twórczości z perspektywy wychowania dziecka ku twórczości należy zwrócić uwagę na fakt, że zadaniem otocznia jest nie tylko zaspokojenie koniecznych warunków, ale również wskazanie ograniczeń, gdyż wolność będąca nieodzowną właściwością procesu twórczego nie może być ograniczeniem swobody drugiego człowieka. A. H. Maslow twierdził w związku z tym, że „oznacza to kontrolowanie, zwłokę, ograniczenia, wyrzeczenie się, znoszenie frustracji i dyscyplinę”.
         Zdaniem D. Zarębskiej – Piotrkowskiej „trening twórczości, działanie mające na celu ogólne uaktywnianie jednostki poprzez nasycenie jej działań cechą twórczości, przygotowanie do twórczego stylu życia, kształtowanie twórczej osobowości może mieć miejsce wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia  z możliwością wpływu czy modyfikowania aktywności ludzkiej.   Z dalszego kontekstu wprawdzie wynika, że stwierdzenie to odnosi autorka do dzieci starszych, w wieku szkolnym, niemniej jednak samo meritum zagadnienia jest również zasadne w stosunku do dzieci jeszcze w wieku przedszkolnym.

„Myślę, działami rozwijam się z matematyką”
– program edukacji matematycznej i wspomagania rozwoju dzieci

Cele główne:
    Wspomaganie rozwoju dziecka – organizowanie procesu uczenia się dzieci i czuwanie nad jego przebiegiem poprzez tworzenie kształcących sytuacji, w których dziecko gromadzi wartościowe doświadczenia.
    Stwarzanie warunków dzieciom do pełnego rozwoju swych możliwości umysłowych i umiejętności matematycznych. Harmonijny rozwój w sferze intelektualnej, emocjonalnej, i sprawnościowej.
Cele szczegółowe:
-    Wdrażanie do analizy i syntezy na poziomie wyróżniania sensownych części, a potem łączenia ich w całość.
-   Rozwijanie i kształtowanie umiejętności niewerbalnego sposobu porozumiewania się
-   Kształtowanie orientacji przestrzennej
-   Rozwijanie umiejętności łączenia w całość i rozdzielania na części
-   Kształcenie umiejętności przewidywania i dostrzegania konsekwentnych serii
-   Rozwijanie czynności myślowych potrzebnych dziecku do sensownego grupowania przedmiotów
-    Kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
-    Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni
-    Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego- łączenie przyczyny ze skutkiem i przewidywanie.
-    Rozwijanie i kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania.
Zadania programu: po przeprowadzonych zajęciach dziecko:
-          potrafi lepiej organizować własne czynności
-          umie wytrwać w działaniu na miarę własnych możliwości uwarunkowanych rozwojem i osiągać to  co zamierza
-          opanowuje czynności samoobsługowe
-          umie skupić się na tym co się powtarza i wychwytywać regularności i korzystać z nich w rozmaity sposób - rytmy
-          potrafi składać całość z części ( synteza) i rozkładać całości na części ( analiza)
-          potrafi układać przedmioty po kolei czyli przewidywać
-          umie liczyć w zakresie własnych możliwości
-          potrafi szacować przedmioty w ramach liczenia
-          potrafi dodawać i odejmować na określonym poziomie
-          umie korzystać z informacji przekazywanych w sposób niewerbalny
-         potrafi orientować się w przestrzeni, potrafi ustalić co znajduje się za mną, z boku, przede mną, nade mną, wewnątrz

„Z książką za pan brat”-
innowacja pedagogiczna w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

       Założeniem opracowanej innowacji pedgogicznej jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału
w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest właśnie rozwijanie zainteresowań czytelniczych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności.
      Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu i dlatego też chciałabym włączyć do realizacji tego programu rodziców oraz dziadków swoich wychowanków.
Cel główny:
Pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych. Ponadto:
-   rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury pięknej;
-   wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
-   promowanie umiejętności dziecka w środowisku, a przez to promowanie przedszkola
-   wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim w treściach na
     określony   temat;
-   dostosowanie treści do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań  i potrzeb wszystkich wychowanków;
-   stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do twórczej aktywności;
-   włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem       
    utworów o treści przyrodniczej  i ekologicznej.

„Przedszkolak z zasadami” -
Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego nr 8

    Celem Programu Wychowawczego Przedszkola jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym oraz wychowanie dziecka zgodnie z przyjętym systemem wartości: w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych. Wychowanie dziecka wrażliwego,o wysokiej kulturze osobistej, przygotowanego do życia zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społeczno - moralnymi.
Cele ogólne:
    prowadzanie dzieci w system ogólnoludzkich wartości moralnych.
    budowanie zachowań kulturalnych i społecznie akceptowanych. przygotowanie dzieci do właściwego funkcjonowania i odnalezieniu swojego miejsca         
    w grupie rówieśniczej i społeczności przedszkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie;
  • kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
  • zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi;
  • zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
  •  rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;
  •  wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
  •  rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka;

„Zdrowy i świadomy przedszkolak”
- Program edukacji zdrowotnej

        Program ten dostosowany jest do pracy z dziećmi 3 – 6 letnimi, z wykorzystaniem najbliższego środowiska dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Będzinie. Treści zawarte w programie określają – biorąc pod uwagę możliwości dziecka – poziom aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy zdrowia.                                             
            Program zakłada (przewiduje):
  •    ochronę zdrowia dzieci poprzez szeroko rozumianą profilaktykę,
  •    dostarczanie wychowankom określonych wzorów postępowania, jak chronić i zachować zdrowie własne i innych,
  •    promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia człowieka,
  •    wspieranie rodziców w działaniach zdrowotnych na rzecz ich dzieci.
      Proponowany program edukacji zdrowotnej został tak skonstruowany, by dziecko po ukończeniu etapu wychowania przedszkolnego, cechowała względna samodzielność. Powinno ono również podejmować próby samooceny własnej aktywności i samokontroli swoich zachowań.
       Cel główny, który wyznacza proponowany program zdrowotny to: Wychowanie zdrowego, aktywnego, wrażliwego, odpornego psychicznie  i fizycznie dziecka w bezpiecznym środowisku.Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków, by nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań i stylów życia oraz tworzenie atmosfery zrozumienia i poszanowania zdrowia własnego i innych osób.
       Treści zawarte w programie proponowane są dla dzieci 3 – 6 letnich i dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, technicznej oraz intelektualnej. Realizacja tych treści umożliwi w przyszłości  wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój.

„Przedszkole pełne muzyki” - program umuzyklniająco - rytmiczny

          Program własny „Muzyczna zabawa przez 4 pory roku” powstał z myślą o potrzebach naszych wychowanków. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia przedszkole, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.
          Program zajęć umuzykalniająco- rytmiczny opracowany został  w oparciu o obowiązującą Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz o program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam” autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat stanowiący podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.Program prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych opiera się na elementach systemu  E. J. Dalcroze¢a i  C. Orffa.  Wprowadzona została również forma aktywnego słuchania muzyki propagowana przez pedagoga Batti Strauss oraz po niezbędnej modernizacji i dostosowaniu do percepcji i możliwości fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym elementy z programu edukacji muzycznej proponowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów  i Animatorów KLANZA.

PROJEKTY EDUKACYJNE

             Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola. Jest to współpraca  z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego kształcenie. Placówka współpracuje z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje  się
w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.
  1.   Program edukacji ekologicznej "Kubusiowi Przyjaciele Natury"– program edukacji| ekologicznej, który wprowadza 
        dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś.
2.    Ogólnopolski Program Edukacyjny "Akademia Wyobraźni Play-Doh".Celem programu jest rozwijanie
       umiejętności kreatywnego tworzenia u najmłodszych, przy pomocy warsztatów kreatywnych.
3.    Program powiatowy "Czyste powietrze wokół nas" –program antytytoniowy. Liderem jest Państwowa Stacja Sanitarno-   
       Epidemiologiczna w Będzinie.
4.    Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh"-  program profilaktyki higieny jamy ustnej.
5.    Program "Akademia Zdrowego Uśmiechu" - to autorski projekt edukacyjny, realizowany przez Dentolandię – Centrum 
      Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji
6.   "Święto drzewa" -  program edukacji ekologicznej„Klubu Gaja” pod hasłem „Czytamy Drzewom”.
7.   "Mamo, tato wolę wodę!"- ogólnopolski program edukacyjny
8.   Udział w projekcie edukacji ekologicznej ”Ekologia łatwa rzecz – segregować musisz chcieć” –„Recykling Wojkowice 
      Sp.zo.o” w Wojkowicach

   Międzynarodowy projekt edukacyjny "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Założenia głównego projektu to 6 zadań wyznaczonych do zrealizowania przez Małego Misia:

a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki

b) Mały Miś uczy samodzielności

c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku! 

d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem

e) Kuferek Kreatywności Małego Misia

f) Misiowe aktywności sportowe

 "Z Logusiem uczę sie poprawnie mówić" - program zajęć logopedycznych

I     DIAGNOZA  LOGOPEDYCZNA

1.   Przesiewowe badania mowy we wszystkich grupach przedszkolnych.

2.   Badania artykulacji podstawowych głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów.

3.   Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego.

4.   Badanie słuchu fonematycznego.

II   TERAPIA LOGOPEDYCZNA

1.   Korygowanie wad wymowy i zaburzeń mowy:

·        Wywoływanie głosek dotychczas nie realizowanych i realizowanych błędnie [na podstawie karty badania  mowy dziecka].

·        Utrwalenie poprawnej wymowy głosek  w izolacji, sylabach, wyrazach [nagłos, wygłos, śródgłos], zdaniach  tekstach.

·        Indywidualna terapia dzieci.

2.   Usprawnianie narządów artykulacyjnych i oddechowo – fonacyjnych

3.   Rozwijanie mowy czynnej

4.   Rozwijanie rozumienia – mowy biernej.

5.   Usprawnianie procesów analizy i syntezy słuchowej.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „GRAMY KOLORAMI W PLASTYKOTERPII”

  Wiek przedszkolny jest okresem największych zmian zachodzących we wszystkich sferach rozwoju dzieci, a najintensywniej dokonuje się on do szóstego roku życia. Przedszkole jest instytucją, której zadanie polega na harmonijnym rozwoju dzieci. Wiek przedszkolny stanowi odpowiedni moment i daje szansę kształcenia twórczej postawy, upodobań i nawyków estetycznych oraz przekonania o ich wiodącej roli i ważnym miejscu wśród innych spraw i dziecięcych przeżyć. Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej.

Cele innowacji:
⦁    Pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia
⦁    Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, poznanie nowych technik plastycznych
⦁    Uspokajanie i wyciszenie dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
⦁    Wdrażanie do wytrwałości i konsekwencji w działaniu
⦁    Kształcenia zdolności manualnych i techniki rysunku
⦁    Ćwiczenie motoryki dłoni
⦁    Rozwijanie aktywności twórczej, zdolności plastycznych

Budowanie w dzieciach wewnętrznej motywacji, poczucia sukcesu oraz inspirowanie do samorozwoju; uczynienie małego dziecka aktywnym, myślącym, twórczym, wrażliwym i otwartym; umożliwienie każdemu dziecku rozwijania wszystkich inteligencji, a szczególnie: wizualno – przestrzennej, lingwistycznej kinestetycznej, muzycznej, interpersonalnej i intrapersonalnej stworzenie nowego, innowacyjnego planu pracy na potrzeby kół artystycznych działających w naszym przedszkolu.

„Sprzątanie Świata- Polska” Fundacji Nasza Ziemia
„Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.Fundacja Nasza Ziemia prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukuje i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.
http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/
 

 „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.
Założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
Cele szczegółowe programu:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

„Góra Grosza” Towarzystwa Nasz Dom
Góra Grosza polega na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.
Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników.
http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/

„Pola Nadziei” Fundacji „Pomóż im”
Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.

„Zbiórka Baterii”
Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii jest częścią programu Działaj czysto! prowadzonego przez firmy Recykling.pl Organizacja Odzysku oraz PMS BARTNICKI a mającego na celu ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami pochodzącymi ze sprzętu elektronicznego, w tym zużytych baterii. Akcja zbiórki baterii prowadzona jest w całym kraju, uczestniczą w niej przede wszystkim zakłady usługowe, sklepy oraz gminy, szkoły i przedszkole.
W ramach akcji ogłoszony jest Ekokonkurs „Baterie- Zagrożenie dla środowiska i ludzi”.

Problem z głowy – ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej

Pojawienie się wszawicy w przedszkolu to nadal dla wielu osób temat tabu. Niestety, nadal możemy natknąć się na nią w przedszkolach czy szkołach podstawowych. Wokół tego tematu powstało wiele mitów, które akcja „Problem z głowy” stara się rozwiać. Na stronie internetowej programu (www.problem-z-glowy.pl ) nauczyciele znajdą wiele przydatnych informacji. Do pobrania są dostępne nie tylko scenariusze zajęć, ale i plakaty, ulotki czy poradniki. Projekt „Problem z głowy” pomoże również w przeprowadzeniu trudnych rozmów z rodzicami – na stronie programu dostępny jest poradnik „Jak rozmawiać z rodzicami o wszawicy?” i grafiki informujące o wszawicy, które można wkleić w treść wiadomości elektronicznej do rodzica. Z kolei dla najmłodszych przygotowano m.in. kolorowanki, krzyżówki, puzzle czy grę memory. To akcja prowadzona we współpracy z marką Paranit – producentem wyrobów medycznych zwalczającym wszy i gnidy. Honorowy patronat nad tym programem objęło Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej.

Odsłony: 2270