Koncepcja pracy placówki

Opublikowano: piątek, 26, wrzesień 2014 Przemo

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

 NR 8 W BĘDZINIE

 
Motto
„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż” 

 

     Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie  Przedszkola.
     
Organizacja placówki:
 • Przedszkole czynne w godz. 6.00 -17.00.
 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku
 • Liczba wychowanków - 90 dzieci.
 • Liczba oddziałów- 4 grupy
 • każda grupa wiekowa dzieci objęta jest opieką jednej lub dwóch nauczycielek
Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

 

Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności
 • kreatywnego myślenia
 • radości i humoru
Przedszkole mieści się w budynku parterowym na dużym ogrodzonym terenie, w którym znajdują się urządzenia terenowe dla dzieci, piaskownice, drzewa i krzewy. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw, co stwarza odpowiednie warunki rozwoju fizycznego. Posiadamy  bazę ciekawych pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu sportowego.Program wychowawczo-dydaktyczny realizujemy we współpracy z rodzicami dzieci, co sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu  są skoordynowane, a rodzice są naszymi sojusznikami w działaniach i podejmowanych inicjatywach. Przedszkole zapewnia nie tylko wychowanie i nauczanie ale dodatkowo oferuje zajęcia artystyczne językowe i stymulujące rozwój fizyczny.
 

W naszym przedszkolu:

   
- zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
- dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania
- opieka, wychowanie oraz nauka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
- podmiotowe traktowanie każdego dziecka
- wielostronny rozwój
- dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości
- ścisła współpraca z rodzicami uwzględniająca ich potrzeby i oczekiwania
- dzieci kończące nasze przedszkole przygotowane są do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji
 

Wizja i Misja

 
 • Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko, skuteczność tego oddziaływania ma być uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem
 • Robimy wszystko, aby dziecko aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat
 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe, mamy nowoczesny sprzęt i meble, posiadamy ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz duży ogród zachęca do zabaw, dbamy o higienę, ruch  i aktywnie spędzamy czas
 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi
          Staramy się każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Pragniemy, aby dzieci czuły się bezpiecznie w życzliwej, domowej atmosferze. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dając wychowankom możliwość do samorealizacji, kreatywnego myślenia oraz podejmowania samodzielnej aktywności. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasze przedszkole to wymarzone miejsce dla każdego dziecka stymulujące jego rozwój w sferze fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dostarczające przy tym pozytywnych wrażeń.
         Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli nastawionych pozytywnie do wszelkich działań innowacyjnych, twórczych chętnych do podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Nauczycielki w swej pracy wykorzystują metody  rozwijające twórcze zdolności dzieci, pogłębiające wrażliwość uczuciową i pozwalające nabyć nowe doświadczenia (metody:R. Labana,K.Orfa, W. Sherbone, P.Dennisona, B.Rocławskigo, I.Mjchrzaki i wiele innych).
         Jesteśmy przedszkolem, które włącza się aktywnie do działań środowiska lokalnego będąc gospodarzem  i współorganizatorem finału konkursu ,,Bezpieczne przedszkole'' wraz z Wydziałem Oświaty w ramach programu realizowanego przez Komendę Powiatową Policji i Powiatową Straż Pożarną w Będzinie. Dzięki współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dzieci są objęte stałą opieką specjalistyczną.
          Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo – dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

Atuty przedszkola

"Nauka, która zostawia ślad to taka,
którą przekazuje się nie z głowy do głowy,
lecz z serca do serca." 
Howard G. Hendricks
Atuty przedszkola to:
 • w naszym przedszkolu pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra, nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez studia i szkolenia
 • miła atmosfera
 •  szeroka oferta zajęć dla dzieci i rodziców
 • nasze sale są duże, przestronne oraz kolorowe
 • posiadamy bogate zaplecze pomocy dydaktycznych
 • dzieci mają do dyspozycji duży i bezpieczny ogród przedszkolny
 • poznajemy świat/otoczenie wszystkimi zmysłami
 • atrakcyjne zajęcia dla dzieci.
To tu:
 •   będziecie się świetnie bawić;
 •  będziecie zdobywali wiedzę o otaczającym nas świecie;
 •   nauczycie się własnej niezależności i odrębności;
 •   będzie kształtowała się Wasza wrażliwość i wyobraźnia;
 •   będziecie chwaleni nawet za zwykłe pozytywne zachowania;
 •   będą szanowane Wasze cechy indywidualne;
 •   każdy z Was będzie bezpieczny, akceptowany, a przede wszystkim kochany!

Cele i zadania przedszkola:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem   i możliwościami rozwojowymi.
4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,
na różnych płaszczyznach jego działalności:
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami.
       Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wychownia przedszkolnego:
"Rozwój – Wychowanie – Edukacja"  - Program wychowania przedszkolnego, autorstwa Anny Stalmach-Tkacz, Kariny Muchy.

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

 • - prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
  - kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
  - pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
  - muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci,
  - M. Montesorii – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej,
  - metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana  i K. Orffa,
     techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
  - elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • - elementy glottodydaktyki B. Rocławskiego ,
  - metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz.


  KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy
i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1.  Metody czynne:
-   metoda samodzielnych doświadczeń,
-   metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-   metoda zadań stawianych dziecku,
-   metoda ćwiczeń utrwalających.
2.  Metody oglądowe:
-  obserwacja i pokaz,
-  osobisty przykład nauczyciela,
-  udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory
    literackie, koncerty muzyczne.
      3. Metody słowne:
-   rozmowy,
-   opowiadania,
-   zagadki,
-   objaśnienia i instrukcje,
-   sposoby społecznego porozumiewania się,
-   metody żywego słowa.

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA TO:

- Dzieci otwarte, twórcze i komunikatywne
- Przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji
- Znają siebie i swoje możliwości oraz prawa i obowiązki
     -  Rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu, radzą sobie z negatywnymi emocjami i potrafią zaakceptować   
        porażkę
                  - Potrafią współdziałać w zespole i aktywnie w podejmują działania
                 -  Są wrażliwi estetycznie
                 -  Akceptują zdrowy styl życia
    -   Cechuje ich gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
     -  Czują się Polakami i Europejczykami.
Odsłony: 3856