Personel Przedszkola

Opublikowano: wtorek, 30, wrzesień 2014 Przemo

Personel Przedszkola Miejskiego nr 8

 

Dyrektor:

mgr Arleta Dyba

 

Nauczyciele:

mgr Dorota Haczyk

mgr Kinga Jaskólska - Pietrzyk
mgr Ewelina Kachniarz
mgr Ilona Meus
mgr Edyta Zawierucha
mgr Mirosława Żemczykowska

 

Logopeda:

mgr Mirosława Żemczykowska

 

Katecheta:

mgr Jadwiga Grażewicz

 

J. angielski:

Aleksandra Rzepka

 

Zajęcia rytmiczne:

 

 

Pomoc nauczyciela

w gr IV :

 

mgr Lidia Krajewska

 

 

Anna Kułach - Parzoch

Intendent:

Barbara Cielniaszek

 

Woźne oddziałowe

Gr. I:

Gr. II:

Gr. III:

Gr. IV:

 

Monika Niedbała

Marcela Komada

Teresa Giera

Joanna Pawlik- Sołtysik

Personel kuchni:

Aneta Dobrowolska – szefowa kuchni

Elżbieta Knap

Łucja Kowalik

   

Konserwator:

 

 

Pomoc administracyjna:

 

Zbigniew Bosak

 

 

Agnieszka Smreczak
 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

w Będzinie

 

Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola podajemy do wiadomości REGULAMIN i prosimy  o przestrzeganie go. Niniejszy  regulamin zgodny jest ze Statutem Przedszkola Miejskiego nr 8.

I.  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie 5 bezpłatnych godzin realizacji zajęć w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także podczas godzin pobytu dziecka w przedszkolu opłacanych przez rodziców.

2.      Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla niego szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem realizowanych zajęć dodatkowych a także potrzeb i zainteresowań dzieci.

4.      Nauczyciel prowadzi swoją grupę przez wszystkie etapy przedszkolnej edukacji; w szczególnych przypadkach grupę może przejąć inny nauczyciel.

5.      W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN dla dzieci  w wieku 3-6 lat oraz inne, wybrane programy wychowania przedszkolnego i programy własne nauczycieli dopuszczone do realizacji przez dyrektora przedszkola.

6.      Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole na wniosek Rodziców umożliwia organizowanie nauki religii.

7.      Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora.

8.      Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

9.      Dzieci maja możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

10.   Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt w ogrodzie.

         11.   Przedszkole prowadzi również pełnopłatne żywienie dzieci. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w     

         porozumieniu z Organem Prowadzącym, na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci

         w wieku 3-6 lat opracowanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

         12.   Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy

          programowej wychowania przedszkolnego.

13.   Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

14.   Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

15.   Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:

· wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń  w: fizycznym,  emocjonalnym,  społecznymi poznawczym obszarze jego rozwoju;

·  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

· wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

· zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

·  dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania,
   z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

·  wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa  w grupie;

·  tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

·  przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;

·  tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

·   tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;

·   tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;

·   współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami  i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;

·  kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

·  systematyczne uzupełnianie (za zgodą rodziców) realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

· systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

· organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

· tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

16. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

·      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację   warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń  w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju, tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

·     wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

·     zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

·     wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

·     wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa  w grupie,

·     promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

·     przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się  w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

·     tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

·     tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

·     tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

·     współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

·     kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

·     systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

·     systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

·     organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

·     tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

17. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

·     organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

·     dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

·     stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

·     indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

18. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

·     pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

·     informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

·     na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

19. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

20. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

·     bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

·     zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa regulamin spacerów i wycieczek,

·     zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które sąodpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

·     zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

·     stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

II. WYPOSAŻENIE DZIECKA

 1. Dziecko przyjęte do przedszkola winno posiadać:

a)   obuwie zmienne na gumowej lub innej antypoślizgowej powierzchni, sznurowane lub z gumką;

b)   dowolny strój do zabaw i ćwiczeń ruchowych, w podpisanym woreczku (woreczek z tkaniny);

c)    ubranko do przebrania (w razie niespodziewanych przygód).

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dziecko do przedszkola.
 2. Zabrania się przynoszenia do przedszkola napojów i słodyczy (wyjątek stanowią słodycze urodzinowe) oraz zabawek nie posiadających stosownego atestu lub stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla dziecka.
   

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW WZGLĘDEM PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice lub opiekunowie korzystający ze świadczeń przedszkola, składa do Dyrektora DEKLARACJĘ regulującą sprawy odpłatności za wyżywienie dziecka i za jego pobyt w przedszkolu w godzinach płatnych, wg. stawek obowiązujących
  w danym roku szkolnym.
 2. Rodzic może zmienić dane zawarte w deklaracji w każdym momencie jej trwania, natomiast skutki zmian obowiązywać będą od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
 3. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział
  w kształceniu  i wychowaniu dzieci.
 4. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

a)   udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo
i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

b)   podawania aktualnych danych w zakresie: miejsca zamieszkania, nr telefonów, pod którymi można skontaktować się z rodzicami, bądź prawnymi opiekunami w sprawach ważnych i pilnych,

c)    regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

d)   odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola,

e)    natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka,

f)     systematycznego brania udziału w spotkaniach z rodzicami, które organizowane są na placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami oraz innych formach współpracy z rodzicami tj.:

·            konsultacjach i rozmowach indywidualnych  z dyrektorem, nauczycielem,

·            różnych formach pedagogizacji rodziców,

·            zajęciach otwartych,

·            imprezach i uroczystościach połączonych z prezentacją umiejętności dzieci,

·            spotkaniach integracyjnych, festynach, itp.

 1. Rodzice mogą ofiarować własną pracę i pomoc na rzecz przedszkola, w formie współpracy, świadczenia usług, sponsoringu, pomocy fizycznej przy drobnychpracach.
 2. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do przedszkola, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
   

IV. OGÓLNE WARUNKI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1.     Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rytm  dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2.     Ramowy rytm dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych grup, dostosowany do wniosków rodziców,

2) Przedszkole oferuje dzieciom trzy posiłki dziennie –

I.   śniadanie 9.00,

II.  obiad 12.00

III. podwieczorek 14.00

3.     Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.

4.     Na podstawie ramowego rytmu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rytm dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5.     Rytm dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

6.     Czas pracy przedszkola - od godz. 6.00 do godz. 17.00 /od poniedziałku do piątku/. Dokładny czas otwarcia placówki dostosowany jest do corocznych deklaracji Rodziców.

7.     Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na wyraźny wniosek Rodziców mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8.     Po przyprowadzeniu Dziecka do przedszkola i przebraniu w szatni, Rodzic oddaje je pod opiekę osobie dyżurującej, której zadaniem jest pomóc dziecku w zawieszeniu ubrań we właściwej szafce oraz odprowadzenie do sali zajęć, gdzie opiekę przejmuje nauczyciel.

9.     Przy odbieraniu, Rodzic zobowiązany jest czekać na dziecko w S. Pomoc w doprowadzeniu dziecka i przeniesienie z szatni ubrań świadczy osoba dyżurująca. Zabrania się Rodzicom wchodzenia na teren szatni.

10.  Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe - dziecka chorego lub z objawami choroby przyprowadzać nie wolno. W przedszkolu nie podaje się dzieciom przyniesionych przez rodziców lub dzieci leków.

11.  W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie przedszkola.

12.  Po śniadaniu i czynnościach higienicznych, we wszystkich grupach organizowane są zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem dydaktyczno wychowawczym i tygodniowym harmonogramem zajęć. Plan dydaktyczny na dany miesiąc dostępny jest na tablicy informacyjnej dla Rodziców.

13.  Poza zajęciami w ramach podstawy programowej, organizowane są różne formy aktywności zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

14.  Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające.


V. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

1.     Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)   poszanowania jego godności osobistej,

e)    poszanowania własności,

f)     opieki i ochrony,

g)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)   akceptacji jego osoby, takim jakim jest,

i)     miłości i ciepła,

j)     spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

k)   snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,

l)     indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

m)  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,

n)   pomocy psychologiczno pedagogicznej.

2.     Przy respektowaniu powyższych praw przedszkole stara się rozwijać dzieci w kierunku ich:

a)   aktywności, twórczości, eksperymentowania,

b)   samodzielności w podejmowaniu zadań i w dokonywaniu wyborów,

c)    zaradności wobec sytuacji problemowych,

d)   działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,

e)    poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie     i innych,

f)     tolerancji, otwartości wobec innych,

g)    bycia z innymi i dla innych pomocnym,

h)   przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.

i)     szanowania wytworów innych dzieci,

j)     podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom  i zasadom współżycia społecznego,

k)   przestrzegania zasad higieny osobistej.

3. Rodzice mają prawo do:

1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;

3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;

4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;

5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;

6) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;

7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu
i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców;

8) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;

4) angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnie brać udział wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców;

5) informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;

6) terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości  i zasad ustalonych przez organ prowadzący;

7) przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;

8) przestrzegać czasu pracy przedszkola;

9) przestrzegać niniejszego statutu;

10) przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

11) zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

12) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

3. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:

1) zebrania ogólne i grupowe;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami;

3) zajęcia otwarte;

4) kąciki dla rodziców;

5) imprezy, uroczystości przedszkolne;

6) spotkania w ramach „Czytający Klub Rodzica” itp.

Odsłony: 7898